Kontaktujte nás

Hľadáte pomoc s finančným rozpočtom?
Neviete si rady so svojou finančnou situáciou? Poradíme Vám!

Naši odborní poradcovia sú pripravení Vám počas celého novembra bezplatne a nezáväzne poradiť, ako vyriešiť svoje dlhy. Dlhov Vás nezbavíme, ale pomôžeme Vám s hľadaním riešenia Vašej komplikovanej finančnej situácie.

Kontaktujte nás ZADARMO prostredníctvom:

  • kontaktného formulára
  • na bezplatnej telefonickej linke 0800 22 33 22.
    *(Linka dostupná celý november, vo všedné dni od 8:00 do 16:30)


Ak chcete využiť poradenstvo ZADARMO vyplňte prosím prvý formulár.

Bezplatnú telefónnu linku môžete rovnako ako kontaktný formulár využiť aj počas roka, hlavné aktivity a pomoc zadarmo vás ale čakajú znova v Novembri 2022. 


Kontaktný formulár - Poradenstvo
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") a článku 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691, (ďalej len „Spoločnosť“)
Informácie o zodpovednej osobe:
Marián Zalom
e-mail: DPO@cz.kruk.eu
adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
• Poradenstvo v rámci osvetovej akcie Deň bez dlhov. Poskytovanie nezáväzných a bezplatných rád, ako postupovať v ťažkej finančnej situácii, pri problémoch s dlhmi, ako postupovať pri riešení insolvencie alebo exekúcie. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR.
Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť pre tento účel spracúva:
Osobné údaje meno a priezvisko, emailová adresa, telefón.
Príjemcovia osobných údajov:
• Nie je sú iný príjemca.
Prenos osobných údajov do tretích krajín:
• K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.
Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:
• Osobné údaje sú získané priamo od dotknutej osoby
Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené:
• Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu trvania osvetovejé akcie Deň bez dlhov. Záznam po 7 dňoch bude automatický odstránený.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
Právo na prístup k osobným údajom
• Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.
Právo na opravu osobných údajov
• Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.
Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)
• Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, alebo ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.
Právo na prenosnosť osobných údajov
• V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
• Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
• V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu
• V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle www.kruk.eu