Kontaktujte nás

Hľadáte pomoc s finančným rozpočtom?
Neviete si rady so svojou finančnou situáciou? Poradíme Vám!
Kontaktujte nás ZADARMO prostredníctvom:

  • kontaktného formulára
  • na bezplatnej telefonickej linke 0800 22 33 22.
    *(Linka dostupná celý november, vo všedné dni od 8:00 do 16:30)


Ak chcete využiť poradenstvo ZADARMO vyplňte prosím prvý formulár.
Pokiaľ máte záujem aj o výpis z CEE – Centrálna evidencia exekúcií,
prosíme vyplňte tiež druhý formulár.
(Nachádza sa hneď pod prvým)


Kontaktný formulár - Poradenstvo
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") a článku 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691, (ďalej len „Spoločnosť“)
Informácie o zodpovednej osobe:
Marián Zalom
e-mail: DPO@cz.kruk.eu
adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
• Poradenstvo v rámci osvetovej akcie Deň bez dlhov. Poskytovanie nezáväzných a bezplatných rád, ako postupovať v ťažkej finančnej situácii, pri problémoch s dlhmi, ako postupovať pri riešení insolvencie alebo exekúcie. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR.
Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť pre tento účel spracúva:
Osobné údaje meno a priezvisko, emailová adresa, telefón.
Príjemcovia osobných údajov:
• Nie je sú iný príjemca.
Prenos osobných údajov do tretích krajín:
• K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.
Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:
• Osobné údaje sú získané priamo od dotknutej osoby
Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené:
• Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu trvania osvetovejé akcie Deň bez dlhov. Záznam po 7 dňoch bude automatický odstránený.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
Právo na prístup k osobným údajom
• Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.
Právo na opravu osobných údajov
• Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.
Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)
• Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, alebo ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.
Právo na prenosnosť osobných údajov
• V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
• Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
• V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu
• V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle www.kruk.eu

Kontaktný formulár pre výpis z CEE
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") a článku 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691, (ďalej len „Spoločnosť“)
Informácie o zodpovednej osobe:
Marián Zalom
e-mail: DPO@cz.kruk.eu
adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
• Jednorazový výpis z Centrálneho registra exekúcií, na základe žiadosti Klienta. Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. a, GDPR a § 13 ods. 1, písm. a, Zákona. Tento súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať.

Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť pre tento účel spracúva:
• Osobné údaje meno a priezvisko, dátum narodenia, v prípade fyzickej osoby podnikateľa IČO. V prípade záznamu v Centrálnom registri tiež adresa, rodné číslo, počet exekúcií, spisová značka , dlžná čiastka.
Príjemcovia osobných údajov:
• Centrálny register exekúcií, Slovenská komora exekútorov
• CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4
Prenos osobných údajov do tretích krajín:
K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.
Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:
• Osobné údaje sú získané priamo od dotknutej osoby
• Osobní údaje získané z Centrálneho registra exekúcií
Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené:
• Vaše osobné údaje uchovávame iba pre jednorazový úkon výpisu z Centrálnej evidencie exekúcií. Po vykonaní úkonu je záznam po 7 dňoch automatický odstránený.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
Právo na prístup k osobným údajom
• Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.
Právo na opravu osobných údajov
• Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.
Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)
• Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, alebo ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.
Právo na prenosnosť osobných údajov
• V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
• Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
• V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu
• V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle www.kruk.eu